Läste för en tid sedan om hur medlemsantalet fortsätter att sjunka i Svenska kyrkan, i detta fall rörde det sig om situationen i nordvästra Skåne. Genom marknadsföring försöker man vända trenden. Stora insatser görs för att samla människor, t ex till musikundervisning, körsång, barn- och ungdomsgrupper. Gudstjänster förläggs till dagar och tider som passar modernt vardagsliv, o s v. Företrädaren anger syftet med aktiviteterna: ”… för att möjliggöra möten mellan människor”. Läs artikeln: Svenska kyrkan tappar medlemmar.

Missionsprovinsen fokuserar på den av Gud givna kallelsen, att samla människor till gudstjänst, kring Ordet och sakramenten. Att möjliggöra möten mellan människor är viktigt, men människors möte med Gud – det är Kyrkans primära uppgift. Herren har själv tagit initiativet till detta: ”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren” (Jes. 1:18). Mitt i vår likgiltighet och vårt motstånd är erbjudandet från Hans sida utomordentligt generöst: ”Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita” (Jes. 1:18). Vi kallas ”att höra” Herrens ord – på så sätt skapas tron och välsignelser i rikt mått förmedlas. ”Att vägra” eller ”vara motsträvig” är ytterst allvarligt.

I fastetiden vill vi påminna varandra om detta viktiga uppdrag. Grunden, motivet och resurserna finns hos Gud, vår Frälsare, som vill ”… att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim. 2:4). Ett informations- och kollektcirkulär om Missionsprovinsens Fasteinsamling kan laddas ner – läs här. Tack för engagemang, bön och gåvor till verksamheten!

Är Din situation och närmiljö präglad av andlig torka, med bristande möjligheter att samlas till gudstjänst där ”Guds-mötet” är det viktigaste? Om så är fallet har Missionsprovinsen ett ansvar att försöka bistå med att starta en gudstjänstgemenskap. Det kan initialt göras utifrån enkla former. Jesus har ett märkligt löfte: ”… där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20). På så sätt fullgörs missionsuppdraget: att samla människor kring Jesus Kristus. Då uppfylls det som Jesus talar om, nämligen att ”samla in frukt till evigt liv” (Joh. 4:26).

(Texten har även publicerats i Missionsprovinsens Sändebrev nr 44, mars 2011).