Två stora evangelisk-lutherska kyrkor har sedan en tid tillbaka varit på kant med varandra: Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) och Svenska kyrkan. Den känsliga frågan berör beslutet om samkönade äktenskap.

I slutet av december 2010 skriver EECMY ett brev till Svenska kyrkan och manar till omvändelse – Svenska kyrkan uppmanas att ta tillbaka sitt beslut. Tidningen DAGEN uppmärksammade frågan: Etiopier uppmanar Svenska kyrkan att häva homobeslut. Läs EECMY-brevet på engelska och svenska.

I går publicerades det svar som ärkebiskop Wejryd sänt till EECMY: Ärkebiskopen svarar på kritik från etiopisk systerkyrka, något som också lyfts fram i ärkebiskopens blogg: Från nationaldag till internationaldag.

Svarsbrevet har kommenterats i media:

Wejryd till Mekane Yesus-kyrkan: ”Vi grundas på Bibelns auktoritet”

Wejryd svarar etiopisk kyrka om vigselfrågan

Wejryd försvarar vigselbeslut

Missionsprovinsen arbetade aktivt med frågan om äktenskapet i Bibelns ljus under vintern-våren 2009, eftersom den skulle behandlas vid kyrkomötet i oktober samma år. Ett biskopsbrev författades: Till man och kvinna skapade han dem, vilket sändes till Kyrkomötet, Svenska kyrkans biskopar, prästerna och kyrkoråden i alla Svenska kyrkans församlingar, liksom till ledamöterna i Sveriges riksdag. Responsen var svag och medialt sett tämligen tyst. I Missionsprovinsens pressmeddelande står det bl.a. följande – ett tonläge som överensstämmer med det budskap som EECMY förmedlat till Svenska kyrkan:

Vad som redan skett, att biskoparna tillstyrker välsignelse av homosexuella partnerskap, är problematiskt nog. Vad kyrkan kan göra är att förmedla Guds välsignelse. Det Gud inte välsignar, kan inte heller kyrkan välsigna. När de tillstyrker något som inte är enligt Guds vilja, har biskoparna upphört att vara Herrens tjänare.

Så blir biskoparna inte längre herdar som leder sin hjord genom tidens förvirring. Kristna med grundläggande kunskap om vad som är Guds vilja, tappar förtroendet för dem, då de inte längre känner igen Guds röst i vad de hör. De kommer förr eller senare att överge sina ledare, eftersom de inte följer främmande röster (Joh. 10:5, 12–13, jfr Hebr. 13:7).

Till slut blir den som leder vilse en förförare. Vad som väntar sådana gör Herren otvetydigt klart (Matt. 18:6–7).

Vi uppmanar biskoparna och andra i Svenska kyrkans ledning att besinna sitt ställningstagande. De har ansvar ”med den stora räkenskapsdagen för ögonen” (Hebr. 13:17, 1 Petr. 5:2–4). Även om detta uttryck inte längre finns kvar i Svenska kyrkans vigningsordningar, är det vad som gäller. Viktigare än det ansvar som de tycks anse sig ha inför dagens samhällsutveckling, är det ansvar de har inför kyrkans Herre.

Läs pressmeddelandet: Biskopsbrev om äktenskapet.

I oktober 2009 fattades beslut i frågan och därför tillhandahålls följande information på Svenska kyrkans hemsida: Vigsel för par av samma kön.

Wejryds brev till EECMY är förrädiskt! I slutet sägs det följande, som svar på EECMYs vädjan att hålla fast vid Bibelns auktoritet och att ompröva beslutet angående samkönade äktenskap: … vi hävdar att vi försöker hålla fast vid Bibelns auktoritet. Det finns dessutom ingen formell möjlighet att revidera beslutet om samkönade äktenskap …

Frågan är om denna utdragna korrespondens kommer att fortsätta – eller avbrytas?