Missionsprovinsen publicerar regelbundet ett Sändebrev – det sänds kostnadsfritt till den som så önskar. Kontakta kansliet! Årets först nummer är på väg till brevlådorna. Jag har under rubriken ”Från missionsbiskopens bord” förmedlat en del information:

I tacksamhet till Herren förmedlas årets första Sändebrev. Det vill vi göra i förvissningen om … Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet (Klag. 3:22–23).

I skrivande stund pågår förberedelser och genomförande av ett regionalt prästmöte i Vännäs, Västerbotten (26/1). Ordinarie prästmöte, inklusive prästkollegiets sammanträde, planeras den 17–18 maj 2012 i Tuve, Göteborg. Mötet inleds med gudstjänst tillsammans med Kvillebäckens församling på Kristi himmelsfärds dag kl 17 med fortsättning påföljande dag. Lördagen den 19 maj har preliminärt reserverats för prästvigningshögtid på samma plats. Ett antal prästkandidater har f.n. samtal med koinonior och Konsistorium om tänkbara tjänster.

Missionsrådets arbetsutskott (missionsbiskopen, provinssekreteraren och administratören) har utarbetat förslag på sammanträden under första halvåret enligt följande:

  • Läronämnden: 13 januari och 16 mars.
  • Konsistoriet: 3 februari och 21 april.
  • Missionsrådet: 24–25 februari och 11–12 maj.

Missionsrådets arbetsutskott sammanträder minst en gång per månad. Missionsrådet har också inrättat en strategikommitté som tar sig an visions- och strategifrågor.

Missionsprovinsen har ett utökat administrativt ansvar för de präster som är verksamma i koinoniorna, främst de som tidigare stått under Kyrkliga Förbundets ansvar. En Personalnämnd, bestående av Gunnar Andersson, Bengt Gustafsson, Hans Gustafsson (ekonom) och undertecknad, arbetar med att förbättra rutiner som berör anställning, arbetsgivaransvar, etc.

Ett nytt år innebär en del ändrade tjänsteförhållanden i Missionsprovinsens koinonior. På annan plats finns rapport om förhållanden i Bohuslän-Dals pastorat.

I Värmland sker också förändringar. Jonny Bjuremo som haft heltidstjänst i Torsby och Karlstad, i församlings- och diakonalt arbete, påbörjar den 1 februari en provanställning som missionssekreterare (50%) i Evangelisk Luthersk Mission–Bibeltrogna Vänner. Samuel Petersson, som haft deltidstjänst i Karlstad, övertar under vintern / våren genom ett förordnande delar av Jonnys åtaganden. Det diakonala arbetet i Värmland står inför intressanta utmaningar, något vi återkommer till under våren.

För ett år sedan begav sig Daniel Brandt till USA för teologiska studier vid seminariet i Fort Wayne. Han tar under våren sin masterexamen och återkommer till Sverige i maj månad. Samråd pågår om tänkbara arbetsuppgifter för Daniel – ett förbönsämne!

En av Missionsprovinsens präster i utlandet, Anders Strindberg som är bosatt i Kalifornien, USA, har fått en förfrågan att på deltid tjänstgöra som präst i en församling i den anglikanska Reformed Episcopal Church. Konsistoriet har efter undersökning och samråd beviljat detta för en tvåårsperiod.

Varmt tack för omsorg, stöd och förbön! Gud välsignelse över liv och tjänst under året 2012!