Sedan ett par veckor tillbaka pågår en intressant debatt i tidningen Dagen. Startskottet var en artikel av Sigfrid Deminger, som redogör för sin ”resa” inom frikyrkligheten till Svenska kyrkan. Deminger pekar på ett antal moment som gör honom bekymrad. Helighet, vördnad, textläsning, predikan, böneliv, sång & musik – det mesta har inom frikyrkligheten urvattnats eller blivit bristvara. Gudstjänstlivet har blivit allt för människocentrerat, menar han. Författaren avslutar sin reflektion: Som 17-åring gick jag ur Svenska kyrkan. Man borde inte tillhöra två trossamfund. Nu har jag blivit medlem igen. Frikyrkligheten bar inte hela vägen.

Läs hela artikeln: Frikyrkligheten bar inte

Debatten har inte uteblivit (i marginalen av Demingers artikel finns en lång rad med respons och inlägg). Några få röster har så långt höjts från evangelisk-lutherska sammanhang:

Ur askan i elden

”Liturgin är ett motgift mot konsumtion av upplevelser”

Har själv genom åren reflekterat över dessa frågor, inte minst med tanke på att jag har ”en frikyrklig bakgrund”, d v s i ett lågkyrkligt evangelisk-lutherskt sammanhang. Med stor tacksamhet tänker jag tillbaka på den fromhetstraditionens styrka. Samtidigt finns det svagheter, framför allt genom att sakramentsförvaltningen oftast funnits / finns i ett annat sammanhang, primärt i Svenska kyrkans församlingsliv. Det leder till en märklig ”dubbelhet” som för många kan vara svår att hantera.

Demingers ”resa” är tänkvärd – och anmärkningsvärd. Hur trygg kan han vara genom att i dagens läge landa i Svenska kyrkans sammanhang? Frågan är hur stabil den liturgiska ordningen är med tanke på kyrkoledningens oordning, t ex med avseende på ämbetet och sexualetiken?

Nej, en nyorientering i det andliga landskapet är nödvändig – med tydlighet på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Studier i Martin Luthers bok Om koncilierna och kyrkan pekar på en del viktiga och grundläggande fakta i denna fråga. Har i dag sänt en debattartikel till tidningen Dagen.

Reformation

Återstå att se om det finns utrymme i den kommande veckan?