För en vecka sedan uppmärksammade jag ett märkligt brev: Information till samtliga präster i Göteborgs stift.

Eftersom Missionsprovinsen så påtagligt pekats ut i sammanhanget, uppstod givetvis frågan: Vad skall detta leda till och hur bör det hanteras?

Vi var i ledningen överens om att det måste vara upp till Domkapitlet att förtydliga sig, stå till svars för sitt agerande. När tidningen Dagen kontaktade mig i ärendet meddelade jag kortfattat att de präster som på ett eller annat sätt berörs av frågeställningen, kommer att agera – enskilt eller i grupp. Dessutom att Missionsprovinsen i sinom tid söker kontakt med stiftsbiskopen för ett förtydligande och – förhoppningsvis – ett klargörande samtal.

Tidningen Dagen har i dag en artikel i ärendet: Leda fel gudstjänst kan innebära avkragning.

Tidningen Kyrka & Folk tog också kontakt och meddelade att man hade för avsikt att ingående belysa problematiken. I kommande veckas tidning finns ett antal artiklar som redogör för ärendet – hela numret finns redan tillgängligt på nätet: Kyrka & Folk nr 10, 2012.

Notera ledaren – sidan 2: Den separatistiska folkkyrkan, och sidorna 4–6.

Dessutom finns en värdefull artikel i bilagan Nya Väktaren, sidorna 1–4: Angående biskopsbrev om 17 kap 17 § kyrkoordningen.

Sista ordet är förmodligen inte sagt i detta ärende!