Missionsprovinsen publicerar regelbundet Sändebrev till Missionsprovinsen, som kan beställas från kansliet (via post eller e-post).

I januarinumret rapporterades om olika åtaganden som jag härmed saxar från, i något uppdaterad form:

Prästkollegiet

Den 23–27 januari besökte jag Västerbotten , bl.a. genomfördes ett regionalt prästmöte – det tredje i ordningen. Dessutom gjordes uppföljning från Missionsprovinsens sida med tanke på kontakterna med församlingsgemenskapen vid det Lutherska Kapellet i Umeå och den Evangelisk-Lutherska Församlingen i Vännäs (ELFV).

Enligt provinsordningen samlas prästkollegiet årligen för uppbyggelse och samråd. Årets prästmöte hålls i Göteborg torsdagen den 24 oktober. Mötet är lagt i omedelbar anslutning till ett annat behjärtansvärt evenemang: Församlingsfakultetens i Göteborg 20-årsjubileum, den 25–26 oktober. Prästkollegor – boka in dessa dagar redan nu i kalendern!

Organisation och förvaltning

Utöver Provinskonventet utgör Missionsrådet, Konsistoriet och Läronämnden viktiga organ i Missionsprovinsens verksamhet på riksnivå.

Missionsrådet hade årets första sammanträde den 11–12 januari. Rådets arbete har nu fördelats till olika utskott, där ärenden förbereds inför varje sammanträde. Utskotten är följande: Arbetsutskottet, Provinsordningsutskottet, Strategi- och framtidsutskottet, Personalutskottet, Informations- och insamlingsutskottet och Publikationsutskottet.

Frågorna kring bildandet av ett missionsstift i Finland, inklusive överväganden om framtida relationer och samarbeten med Finland och Norge, diskuterades ingående (jfr. Provinssekreterarens rapport). Mer fakta i dessa ärenden tillhandahålles inför ett extra Provinskonvent den 2 mars. Missionsrådets kommande sammanträden blir den 20 april och den 8 juni.

Konsistoriet hade årets första sammanträde den 12 januari. Följande ärenden är under bearbetning: dopregister, tjänsteföreskrifter för pastorer, frågor kring tystnadsplikten, utbildningskriterier för pastorer och diakoner/diakonissor och pågående arbete med liturgi / gudstjänstordningar. Konsistoriet tog också del av Missionsrådets bearbetning och förslag beträffande missionsstiftet i Finland. Nästa sammanträde för Konsistoriet blir den 19 april.

Läronämnden hade sammanträde den 1 februari och arbetade vidare med bl.a. följande frågor: apostolisk succession, ekumenik och liturgi / gudstjänstordningar.

Besök och resor

Biskoparna gör regelbundna besök och visitationer i de koinonior som är anslutna till Missionsprovinsen. Dessutom får vi bearbeta förfrågningar från olika sammanhang, t.ex. från grupperingar, föreningar eller församlingar som på sikt skulle kunna knytas till Missionsprovinsen.

För min egen del är Finland i fokus under vintern / våren. Med respekt för gällande Provinsordning och de nya förhållanden som uppstår i Finland, behöver vi på bästa sätt hantera pågående och framtida relationer. Det innebär för min del tre besök i Finland (6/2, 16/3 och 4/5) och att vi får ett besök från Finland (2/3) – jfr. Provinssekreterarens rapport.

Kontakterna med Norge är också viktiga. Den 4—5 februari deltog provinssekreterare Bengt Birgersson och undertecknad på Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid i Høgsveen, Ringsaker — i trakten av Hamar, Norge.

På sikt finns också fortsatta utbyten och sammanträffanden med olika sammanhang i Europa och Nordamerika. Två präster från den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) besökte i januari Sverige, något vi tidigare rapporterat om: Kenya-gäster.

10-årsjubileum

Tiden går – Missionsprovinsens Stödförening bildades 2003–01–18. Arne Olsson höll då en betraktelse som publicerats i senaste Sändebrevet: De tog en annan väg hem till sitt land.

I den gångna veckan var det åtta år sedan Arne Olsson vigdes till biskop: Saxat om Missionsprovinsen. Vid en telefonkontakt dagen till ära fick vi veta att biskop Arne av ålders- och hälsoskäl numera har begränsade åtaganden, men är vid gott mod – i Herren!

Under åren 2005–2010 vigde biskop Arne fyra biskopar, 21 präster och en diakon.

Biskop Matti Väisänen i Finland har sedan 2010 vigt tolv präster. Själv har jag under samma tidsperiod vigt fyra präster och en diakon. Dessutom fick vi kallelsen att bistå vid biskopsvigning för valgmenighetene i Nordnorge: Mäktig högtid i Tromsö.

Totalt innebär det fem biskopsvigningar, 37 prästvigningar och två diakonvigningar. Upp emot 50 gudstjänstgemenskaper betjänas av Missionsprovinsens präster och biskopar. Arbetet är inte förgäves i Herren (1 Kor. 15:58)!