Sakta men säkert har krafterna återkommit efter besöket i Etiopien. Samtidigt har de senaste dagarna varit fyllda av förberedelser inför dagarna tre här i vecka 16:

  • 18/4 – Biskopsmöte tillsammans med provinssekreteraren och kanslisten. På dagordningen finns frågan om ekumenik, t ex kontakter med anglikanska sammanhang, och om de fria nordiska stiftens fortsatta gemenskap.
  • 19/4 – Konsistoriets sammanträde. Glädjande nog finns ansökningar från ett antal prästkandidater, likaså från en diakonissa. Formalia kring Provinsordningen skall hanteras, t ex frågor kring dopregister, teologisk utbildning, tystnadsplikt, m m.
  • 20/4 – Missionsrådets sammanträde. Här finns anledning för uppföljning av Extra Provinskonvent i mars 2013, planering för ordinarie Provinskonvent den 6–7 september 2013 och rapporter från Missionsrådets olika utskott. Missionsprovinsen ekonomi är ansträngd, vilket har lett till att en kommitté arbetat med ”en krisplan”, d v s reflektioner kring tänkbara åtgärder för att öka intäkterna respektive minska kostnaderna. Ett antal strategiska frågor finns också på bordet, t ex överväganden om Missionsprovinsen bör registreras som trossamfund, koinoniabyggande, den nordiska vigningsgemenskapen, o s v.

Mitt i allt ”sammanträdande” ges också utrymmen för värdefulla möten och samtal vid måltider, pauser och avkoppling. I påskens ljus ser jag med tillförsikt fram emot dagarna i Göteborg: Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves (1 Kor. 15:57–58).