Har nyss kommit hem efter två dagar i Uddevalla. En stor förmån att en av Missionsprovinsens församlingar, Mariakyrkan i Uddevalla, upplät sina lokaler för våra åtaganden. – Ett stort tack till kyrkoherde Per-Anders Grunnan och hans medarbetare för visad gästvänlighet!

Fredag eftermiddag och kväll användes för att representanter från församlingar som är knutna till Missionsprovinsen skulle kunna dryfta personal- och identitetsfrågor. Många intressanta aspekter belystes och diskuterades med avseende på Missionsprovinsens identitet och roll i sin samtid. Intressant att tidningen Dagen just denna dag publicerat en omfattande artikel, där bl a Missionsprovinsens verksamhet belystes: I marginalen av Svenska kyrkan.

Under lördagen genomfördes Provinskonventet, vars uppgift är att minst en gång per år samråda och överlägga om Missionsprovinsens gemensamma angelägenheter. Ett 60-tal personer deltog, 40 delegater registrerades i röstlängden. Verksamhetsberättelse och bokslut/revisionsberättelse för år 2013 genomgicks och godkändes. Rapporter förmedlades och diskuterades med avseende på Missionsprovinsens identitet, nordiska stiftens gemenskap, internationella kontakter och framtidsvisioner. Vidare behandlades inkomna motioner och budget för 2015 fastställdes. Ett antal val företogs till Missionsråd och Konsistorium.

Eftermiddagen användes för uppbyggelse – två kortföredrag om den heliga nattvarden. Kyrkoherde David Appell, verksam i Evangelisk Luthersk Församling Umeå, undervisade utifrån rubriken Till syndernas förlåtelse – om nya förbundets bägare, och biskop Thor Henrik With, verksam i Det evangelisk-lutherske stift i Norge, om Brödet som vi bryter – om nattvard och gemenskap.

Med tacksamhet och tillförsikt får vi gå vidare i pågående och nya åtaganden, även fortsättningsvis under parollen – … allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes. 26:12).