Under det senaste dygnet har ett stort antal svenska dagstidningar, via TT, publicerat nyheten om att romersk-katolska kyrkans primas under ”ett jubelår” (8 december 2015–20 november 2016) tillhandahåller en extraordinär kommuniké om syndernas förlåtelse. Påven adresserar i sitt brev av den 1 september ett antal olika intressenter – läs brevet i sin helhet här.

Svensk media fokuserar framför allt på en grupp av människor, de som genomgått abort: Påven: aborter får förlåtas.

I påvens uttalande finns en pastoral aspekt som media i allmänhet inte lyfter fram:

 I have decided, notwithstanding anything to the contrary, to concede to all priests for the Jubilee Year the discretion to absolve of the sin of abortion those who have procured it and who, with contrite heart, seek forgiveness for it. May priests fulfil this great task by expressing words of genuine welcome combined with a reflection that explains the gravity of the sin committed, besides indicating a path of authentic conversion by which to obtain the true and generous forgiveness of the Father who renews all with his presence.

Det finns andra perspektiv beträffande detta fenomen, väl bevittnade i Lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Studera gärna: Om påvens makt och överhöghet.

En provsmakning för den som inte har tid att fördjupa sig:

 Vad beträffar ordet: “På denna klippa skall jag bygga min kyrka”, är det visst, att kyrkan icke är byggd på en människas anseende och myndighet, utan på den tjänst och det ämbete, som frambär samma bekännelse som Petrus, varigenom han förkunnade, att Jesus är Kristus, Guds Son. Därför talar han till honom såsom till innehavaren av nämnda tjänst och ämbete: “På denna klippa”, d.v.s. på denna tjänst och detta ämbete. Vidare är Nya testamentets ämbete icke bundet vid vissa platser eller personer såsom den levitiska tjänsten, utan är utsträckt över hela jorden och finnes där, varest Gud giver sina gåvor: apostlar, profeter, herdar och lärare. Och icke är detta ämbetes kraft beroende av någon personlig makt och myndighet, utan av Kristi ord.

I Luk. 24 visar sig Jesus för apostlarna och ger dem uppdraget i Kristi kyrka: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Ni är vittnen om detta (46-48).

Ett jubelår är för handen – ett nådens år från Herren – tills Jesus Kristus kommer tillbaka i makt och härlighet för att döma levande och döda!