Den 4 maj publicerades en debattartikel i Kyrkans Tidning under rubriken Missionsprovinsen borde lämna Svenska kyrkan.

Många bland oss kände sig inte helt bekväma med den argumentation och retorik som f d domprosten i Göteborg, K O Nilsson, framförde i artikeln. Vi såg ett behov av diverse tillrättalägganden om Missionsprovinsens roll i det kyrkliga landskapet. En komplicerad formulering var ”en grundläggande solidaritet med Svenska kyrkan och dess grundläggande ordningar”. Missionsprovinsen etablerades eftersom Svenska kyrkans grundläggande ordningar i flera avseenden inte längre är solidariska med Guds ord, Bibeln. Detta är den springande punkten: Guds folk har i alla tider kallats och varit förpliktade att lyda Gud mer än människor (Apg. 5:29). Jfr vittnesbörden i Missionsprovinsens festskrift från 2010: Lyda Gud mer än människor.

Bakgrunden för debattartikeln är den irritation som varit för handen genom att några pensionerade präster i Svenska kyrkan fullgjort betydande uppdrag i Missionsprovinsen. Se bloggen och artikeln:

I början av maj arbetade jag med att formulera respons på f d domprostens artikel. En debattartikel sändes till Kyrkans Tidning den 13 maj, som idag har publicerats på hemsidan under rubriken: Låt Missionsprovinsen och Svenska kyrkan samtala.

Under ett antal veckor har jag givetvis varit frustrerad över att ett seriöst svar inte fått utrymme i Kyrkans Tidning – förrän nu! Å andra sidan – sett i ett större perspektiv – är tiden inte vår utan HERRENS. För Kristi kyrka i alla tider finns ett uppdrag att stå till förfogande både när det passar och inte passar – i tid och otid – så som aposteln förmanar:

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
 Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst (2 Tim. 4:1-5).