I kyrkoårets resa har såväl påsken som pingsten firats. Det löfte som HERREN Gud gav till Abraham – … i dig ska jordens alla släkten bli välsignade (1 Mos. 12:3) – går i uppfyllelse. Aposteln Paulus lyfter fram Jesu Kristi försoningsverk och gör dessutom en koppling till den utlovade Anden:

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden (Gal. 3:13–14).

I min förra blogg delade jag en uppmaning: Vädjan om förbön.

– Tack för insatsen! Besöket i Kenya i mitten av maj upplevdes som ett av Gud uppfyllt löfte. Under drygt tre års tid har jag vid upprepade tillfällen vädjat till ledningen i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) att ta försoningens tjänst på allvar. De senaste månaderna har präglats av fortsatt förbön. Jesus har ju själv undervisat om detta: …vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det (Joh. 14:13–14).

Vid biskopskonferensen i Nairobi den 15–16 maj fördes förtroliga samtal. Tio av ELCKs biskopar (pensionerade och aktiva) var närvarande, där även representanter från missionsorganisationer och kyrkor som samarbetar med ELCK deltog som observatörer. Några inom biskopskollegiet har p g a interna konflikter inte haft kontakt under flera år. Viktiga steg togs för fortsatta överläggningar på olika nivåer inom ELCK. Kyrkoledningen har förmedlat ett uttalande efter konferensen: Statement from the ELCK Reconciliation Retreat 16th May 2018.

Mänskliga ansträngningar klarar inte av att åstadkomma försoning och frid, men för Gud är ingenting omöjligt! I ljuset av Jesu Kristi kors kan det omöjliga bli möjligt. Jesus själv undervisar om barnaskapets välsignelse: Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn (Matt. 5:9), ett bibelord som tillförordnad ärkebiskop Joseph Ochola Omolo citerade vid konferensens inledning och avslutning.

Du sänder din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet bestå för evigt! Må Herren glädja sig över sina verk (Ps. 104:30–31).